Fortsätt till innehåll

Stureplansgruppens Kamerabevakningspolicy

För tillgång till dina personuppgifter vänligen använd vårt formulär. För andra frågor vänligen hör av er till data@stureplansgruppen.se.

1. Bakgrund

Stureplansgruppen AB och dess koncernbolag (”Stureplansgruppen”) bedriver restaurang-, nattklubb-, konferens-, event, och hotellverksamhet. Tidigare har incidenter av oordning av brottslig karaktär rapporterats till polis på och i anslutning till våra verksamhetsställen. Stureplansgruppens verksamhetsställen har upprepade gånger blivit utsatta för brottslighet och det föreligger än idag en ökad hotbild. Det är ostridigt att slagsmål, misshandel, hot mot personal och gäster samt hot mot ordningsvakter och olika typer av förmögenhetsbrott ökat. För att förebygga och utreda brottslighet använder sig Stureplansgruppen av kamerabevakning på vissa verksamhetsställen. Kamerabevakningspolicyn beskriver på vilket sätt Stureplansgruppen använder sig av kamerabevakning samt vilken laglig grund kamerabevakningen baseras på. Samtlig bevakning av personal föregås av fackliga förhandlingar i enlighet med Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

2. Regelefterlevnad

Kamerabevakningspolicyn är framtagen för att följa EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Stureplansgruppen ser regelbundet över policyn och den faktiska kamerabevakningen, för att säkerställa att bevakningen sker i enlighet med GDPR.

3. Kamerabevakning

3. 1 Inspelning

Kamerorna spelar in rörande bild utan ljud. Flertalet kameror spelar endast in under särskilt utsatta tider. Det är oftast mellan kl. 22.00 och 05.30, beroende på verksamhetsställets öppettider. Stureplansgruppen strävar efter att spela in så lite material som möjligt.

3. 2 Tillgång

Endast driftchefer har tillgång till inspelningarna. Inspelningarna är lösenordskyddade och sparas så att obehöriga inte har tillgång till dem.  Samtliga som har tillgång till materialet är bundna av sekretess.

3. 3 Upptagningsområden

Stureplansgruppens kamerabevakar utvalda verksamhetsställen. Upptagningsområdena inkluderar särskilt utsatta delar av verksamheten såväl inomhus som utomhus. Kamerorna är placerade och riktade så att förbipasserande i största möjliga mån inte fångas på bild. Eftersom gäster umgås på Stureplansgruppens verksamhetsställen under avslappnade former ställer det höga krav på att deras integritet inte kränks. Stureplansgruppen värnar även om sin personals integritet och har därför valt att placera kameror för att i största möjliga mån undvika att personalen konstant övervakas.

Stureplansgruppen bevakar huvudsakligen fyra olika sorters områden:

Områden allmänheten har tillgång till

Områden endast personal har tillgång till

Områden personal och ett begränsat antal gäster har tillgång till

Områden utanför Stureplansgruppens verksamhetsställen

3. 4 Områden vi aldrig bevakar 

Stureplansgruppen bevakar aldrig toaletter, omklädningsrum, matsalar, dansgolv, hotellrum eller hotellkorridorer.

4. Laglig grund 

Som laglig grund för kamerabevakning stödjer sig Stureplansgruppen på en intresseavvägning. Stureplansgruppens intresse av att skydda gäster, personal samt dess tillgångar vägs mot gästens och den anställdes skydd mot kränkning av sin personliga integritet. Mot bakgrund av tidigare brottslighet samt då restaurang- och nattklubbsmiljö fortsatt är särskilt utsatta verksamheter har Stureplansgruppen ett berättigat intresse att bevaka med hjälp av kameror för att förebygga och utreda brott samt för att värna om anställdas och gästers säkerhet.

4.1 Allmänt om intresseavvägningen

Samtliga kameror föregås av informativa skyltar där det framgår att Stureplansgruppen är ansvarig för kamerabevakningen samt kontaktuppgifter för att den enskilde ska kunna ta tillvara sina rättigheter. På skylten framgår även en länk till Stureplansgruppens hemsida för mer information gällande kamerabevakningen. Skyltarna är placerade vid ingången till verksamhetsstället. Skyltarna är placerade så att de som kan hamna inom kamerornas upptagningsområde i största möjliga mån kan göra ett aktivt val att inte röra sig inom det specifika området. Skyltarna informerar de som potentiellt bevakas att de bevakas och hur de kan kontrollera, protestera och tillvarata sina rättigheter.

Inspelningarnas användningsområde är strikt begränsat till att utreda och komma till rätta med oegentligheter. Det inspelade materialet granskas enbart av driftchefer och gallras kontinuerligt. Den personuppgiftsbehandling som Stureplansgruppen utför genom kamerabevakning får därför anses proportionerlig efter en intresseavvägning.

Det saknas likvärdiga alternativ till kamerabevakningen. Fler vakter skulle inte kunna säkra eventuell bevisning på samma sätt som inspelningarna. Polisens resurser gör det heller inte möjligt för dem att alltid vara på plats.

Kamerorna är noggrant placerade för att filma de delar av verksamheten där bevakning anses nödvändig. Exempelvis filmar kamerorna inte längre än 2,5 meter ut från fasaden, i enlighet med de tidigare kameratillstånden, för att värna om den personliga integriteten hos förbipasserande.

4.1.1 Områden allmänheten har tillgång till

Områden allmänheten har tillgång till omfattar områden inom Stureplansgruppens verksamheter där tillträdet är mindre begränsat och öppet för allmänheten. Områdena bevakas för att skydda gäster, personal, Stureplansgruppens tillgångar samt för att hindra obehöriga från att bereda sig tillträde. Dessa områden inkluderar bland annat entréer och hotellbutiker.

4.1.2 Områden endast personal har tillgång till

Områden som endast personal har tillgång till omfattar bland annat förråd med värdefullt innehåll och personalentréer. Dessa bevakas för att skydda det som förvaras samt hindra obehöriga från att bereda sig tillträde. Bevakningen sker inte i syfte att övervaka personal. Anställda kan inte förvänta sig att bli övervakade på sina arbetsplatser. Stureplansgruppen lägger därför stort värde i att informera samtliga anställda genom avtal, policyer och väl synliga skyltar för att göra personalen medveten om hur och varför Stureplansgruppen använder sig av kamerabevakning.

4.1.3 Områden personal och ett begränsat antal gäster har tillgång till

Områden som personal och ett begränsat antal gäster har tillgång till, såsom hotellobby kvälls- och nattetid. Dessa områden bevakas för att hindra obehöriga från att bereda sig tillträde samt för att skydda gäster och personal.

4.1.4 Områden utanför Stureplansgruppens verksamhetsställen

Områden utanför Stureplansgruppens verksamheter bevakas för att förebygga och utreda brottslighet samt för att skydda gäster och personal. Därutöver kan kamerabevakning komma att användas för att bereda Stureplansgruppens gäster tillträde när verksamheten är stängd.

Nattklubbsmiljö, inbegripet området i nära anslutning till nattklubben, är särskilt brottsutsatt, bevakningen är därför en viktig del i förebyggandet och utredningen av brottslighet vid Stureplansgruppens verksamhetsställen. Det får därför anses befogat att kamerabevaka under extra utsatta tider.

Nattetid då entréerna är låsta, bevakas hotellentréer för att förhindra obehöriga från att bereda sig tillträde och som säkerhet för hotellens gäster och personal. Kameror vid hotellentréer aktiveras endast när någon ringer på för att bli insläppt och är placerade för att inte fånga upp förbipasserande.

Lastkajer bevakas för att skydda Stureplansgruppens leveranser samt för att förhindra obehöriga från att bereda sig tillträde till lokalerna genom lastkajerna. Eftersom endast personal och leverantörer sporadiskt besöker lastkajerna och allmänheten inte är behöriga att använda dem får därför användning av kamerabevakning anses väl avvägd mot den potentiella integritetskränkningen.

5. Lagring 

Inspelningarna lagras i 1 månad, därefter raderas de automatiskt. Inspelningarna sparas längre än en månad endast då det krävs för att utreda oegentligheter.

6. Granskning av inspelat material 

Granskning av inspelat material sker efter tecken på oegentligheter vid uppmaning från vaktchef, driftchef eller myndighet. Fler personer än nödvändigt har inte tillgång till inspelat material. Den som tar del av inspelat material får inte obehörigen avslöja eller utnyttja omständigheter om enskildas personliga förhållanden. Allt material skyddas av sekretess.

7. Information

Samtliga områden där bevakning sker har skyltar som informerar om kamerabevakningen och denna policy. Stureplansgruppens anställningsavtal och integritetspolicy informerar även om kamerabevakning.

8. Rättigheter

Som registrerad har du enligt GDPR ett antal rättigheter.

8.1 Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

8.2 Rättelse 

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

8.3 Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Vid missnöje har du rätt att vända dig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda den aktuella situationen.

8.4 Motsätta sig behandling som stöder sig på Stureplansgruppens berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

8.5 Radering 

Du har rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Rätten till radering gäller inte då Stureplansgruppen enligt lag är skyldig att spara uppgifterna eller då det av någon annan anledning är av intresse att spara uppgifterna, exempelvis för att en myndighet kräver det eller för att utreda oegentligheter.

8.6 Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

8.7 Dataportabilitet

Du har också rätt att få kopior på dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss genom samtycke eller uppgifter som baseras på ett avtal.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Stureplansgruppen.

Personuppgiftsansvarig: Stureplansgruppen Aktiebolag, 556530–0331
Postadress: Box 557 19, 114 83, Stockholm
E-post: data@stureplansgruppen.se
Telefon: 08-545 076 00

Tillbaka till toppen