fbpx Fortsätt till innehåll

Stureplansgruppens integritetspolicy

För tillgång till dina personuppgifter vänligen använd vårt formulär. För andra frågor vänligen hör av er till data@stureplansgruppen.se.

1. Bakgrund

Stureplansgruppen Aktiebolag och dess koncernbolag (”Stureplansgruppen”) behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Stureplansgruppen och finns till för att förklara vilken sorts data Stureplansgruppen behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i Stureplansgruppens administrations- och bokningssystem. Personuppgifter behandlas också i Stureplansgruppens applikationer, plattformar i sociala medier och på hemsidan stureplansgruppen.se (”Digitala kanaler”). Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och gäster.

2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

2.1. Särskilda kategorier av personuppgifter

Stureplansgruppen behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Bland annat uppgifter om hälsa, fackförening och religiös åskådning anses tillhöra särskilda kategorier och vara extra skyddsvärda. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke. Även facktillhörighet kan behandlas i anställningsförhållanden, om det är nödvändigt inom arbetsrätten.

3. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. I de flesta fall är koncernens moderbolag, Stureplansgruppen Aktiebolag, personuppgiftsansvarig. I andra fall är ett av dotterbolagen i koncernen personuppgiftsansvarig. I vissa fall bestämmer en annan part vilka personuppgifter som behandlas och varför. Stureplansgruppen är då personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter å dennes vägnar. Det är också möjligt att Stureplansgruppen tillsammans med en tredje part är ansvarig för behandlingen.

4. Personuppgiftsbiträden

För att kunna leverera sina tjänster använder sig Stureplansgruppen av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Stureplansgruppen är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Stureplansgruppen bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Stureplansgruppen ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

5. Stureplansgruppens personuppgiftsbehandling

Stureplansgruppen och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal eller men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Stureplansgruppen kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Stureplansgruppen inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning. Som registrerade är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av Stureplansgruppens personuppgiftsbehandling. Stureplansgruppen strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle. Exempelvis behandlas adresser och e-postadresser inte alltid vid bokningar men det förekommer.

5.1. Kommunikation och administrering

Stureplansgruppen behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med gäster, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten.

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, matpreferenser, allergier.

Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen och tillhandahålla våra tjänster.

Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss vid bokningar och avtalsingående.

5.2. Anställningsförhållanden

För att sköta administreringen och utbetalningen av löner och kontakt med anställda måste Stureplansgruppen behandla anställdas personuppgifter.

1. Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, eventuella anhöriga, kontonummer, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, frånvaro.

2. Kontrolluppgifter, inkomstuppgifter.

1. Behandlingen är nödvändig för at kunna uppfylla anställningsavtal och att administrera och betala ut lön.

2. Stureplansgruppen har som arbetsgivare en rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas kontrolluppgifter.

1. Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid avtalsingående eller under avtalsförhållandet. Lönespecifikationer genereras i Stureplansgruppens lönesystem och arbetsgivarintyg skapas av HR-avdelningen.

2. Uppgifterna kommer från lönesystemet och är baserade på vad som är registrerat mot bakgrund av den anställdes lön och arbetsgrad.

5.3. Marknadsföring

Stureplansgruppen använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information.

Namn, e-postadresser, i vissa fall bilder.

Behandlingen sker efter samtycke eller en intresseavvägning.

Från de registrerade själva genom anmälan till nyhetsbrev eller bolag inom SPG-koncernen som personen i fråga haft kontakt med. Bilder tas ibland av Stureplansgruppens fotografer.

5.4. Betalningar

För att hantera betalningar behandlar Stureplansgruppen personuppgifter.

Kortnummer, fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen, detaljer om beställningen.

För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver Stureplansgruppen hantera personuppgifter kopplade till betalningar.

Uppgifterna kommer från de registrerade själva vid betalning eller bokning.

5.5. Gästundersökningar

För att förbättra sina tjänster skickar Stureplansgruppen ut förfrågningar om deltagande i gästundersökningar.

Namn, e-postadress, svarsresultat.

Behandlingen sker efter en intresseavvägning.

Uppgifterna för utskick kommer från de registrerade själva som lämnat dem till ett bolag i koncernen. Svaren på undersökningarna kommer direkt från den registrerade.

5.6. Medlemskap i medlemsklubb

Stureplansgruppen använder personuppgifter för att administrera medlemmarna i sina medlemsklubbar. Uppgifterna används för att kunna rikta marknadsföring och erbjudanden till våra gäster och uppmärksamma deras födelsedagar. Uppgifter om favoritdrinkar och favoritsnacks används för att kunna utveckla våra koncept och erbjuda en så bra service som möjligt. Telefonnummer används för att kunna marknadsföra och bland annat kommunicera öppettider via SMS. Om medlemskap inte beviljas raderas samtliga personuppgifter.

Namn, e-mail, adress, telefonnummer, yrke, favoritdrink, favoritsnacks.

Behandlingen sker på grund av avtal eller efter en intresseavvägning.

Uppgifterna kommer från de registrerade själva i och med ansökan om medlemskap.

5.7. Stureplansgruppens appar

Via Stureplansgruppens appar är det bland annat möjligt att skriva upp sig på listor och boka bord. För att göra det behandlar Stureplansgruppen personuppgifter.

Namn, Facebook-konto, profilbilder, e-postadress, telefonnummer, kön, ålder.

Beroende på personuppgifterna sker behandlingen på grund av avtal med den registrerade eller efter en intresseavvägning.

De registrerade själva vid avtals ingående eller från Facebook.

5.8. Hantera anspråk

För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Stureplansgruppen behöva behandla personuppgifter.

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, händelseförlopp, platsinformation.

Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose Stureplansgruppens berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

Uppgifterna kan komma från registrerade själva men även myndigheter eller andra aktörer som försäkringsbolag.

5.9. Cookies m.m.

För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Stureplansgruppen komma att samla in teknisk data.

IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.

Beroende på vilken sorts teknisk data som samlas in sker behandlingen antingen efter en intresseavvägning eller samtycke.

De registrerade själva vid användning av de Digitala kanalerna.

6. Mottagare som Stureplansgruppen kan dela information med

6.1.Koncernbolag

Stureplansgruppen Aktiebolag är koncernens moderbolag och hanterar största delen av koncernens administration och övergripande frågor. Koncernbolagen samarbetar också med varandra, bland annat rörande bokningar och marknadsföring. Koncernbolagen delar därför data med moderbolaget och varandra och behandlar personuppgifter å varandras vägnar.

6.2. Tjänsteleverantörer

För kunna tillhandahålla sina tjänster tar Stureplansgruppen hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt Stureplansgruppens uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

6.3. Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster

Vid betalningar kan personuppgifter delas betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.

6.4. Övriga mottagare

Stureplansgruppen kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

7. Tekniska och organisatoriska åtgärder

Stureplansgruppen är mån om gästers och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.

8. Var behandlar Stureplansgruppen personuppgifter?

Stureplansgruppens mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utan EU/EES-området. I sånna fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som kräver ställer samma krav som reglerna EU:s dataskyddsregler.

9. Hur länge sparas personuppgifter?

Stureplansgruppen behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.

10. Rättigheter

Stureplansgruppen vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

10.1. Tillgång till personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

10.2. Rättelse

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

10.3. Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

10.4. Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

10.5. Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.

10.6. Motsätta sig behandling som stöder sig på Stureplansgruppens berättigade intresse

Som registrerad har du rätt att motsätta dig behandlar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

10.7. Radering

Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter så sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

10.8. Begränsning av behandling

Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

10.9. Dataportabilitet

Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Stureplansgruppen.

Personuppgiftsansvarig: Stureplansgruppen Aktiebolag, 556530–0331
Postadress: Box 557 19, 114 83, Stockholm
E-post: data@stureplansgruppen.se
Telefon: 08-545 076 00

Tillbaka till toppen